ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพ     ครั้ง วันที่
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลด 0.64 MB 843 9 ก.ย. 62
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
กฏหมายลำดับรองตาม พรบ. วชช.2558 ดาวน์โหลด 7.84 MB 294 21 พ.ค. 62
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ครั้ง วันที่
ตัวอย่างงานวิจัย11 ดาวน์โหลด 0.33 MB 47,279 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย9 ดาวน์โหลด 0.63 MB 282 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย8 ดาวน์โหลด 4.85 MB 348 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย7 ดาวน์โหลด 0.20 MB 311 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย6 ดาวน์โหลด 0.24 MB 281 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย4 ดาวน์โหลด 0.28 MB 1,923 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย5 ดาวน์โหลด 0.24 MB 1,746 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย3 ดาวน์โหลด 0.85 MB 1,720 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย2 ดาวน์โหลด 0.17 MB 5,199 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 3,930 23 พ.ค. 62
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยชั้นเรียน ดาวน์โหลด 34.10 MB 288 23 พ.ค. 62
แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนพังงา ดาวน์โหลด 0.04 MB 230 7 ต.ค. 62
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     ครั้ง วันที่
งานการเงินและบัญชี     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มขอรับเงินผ่าย KTB Coporate Online ดาวน์โหลด 0.24 MB 109 6 ก.ย. 65
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 147 6 ก.ย. 65
ขอส่งคืนเงินยืม ดาวน์โหลด 0.11 MB 254 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติยืมเงินรายได้ ดาวน์โหลด 0.09 MB 190 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.09 MB 1,861 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติเบิกจ่าย ดาวน์โหลด 0.09 MB 223 18 มี.ค. 63
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด 0.07 MB 366 28 พ.ค. 62
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.18 MB 268 28 พ.ค. 62
อบรมบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด 0.04 MB 436 29 พ.ค. 62
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.09 MB 263 29 พ.ค. 62
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 0.08 MB 892 29 พ.ค. 62
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ครั้ง วันที่
คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง2556 ดาวน์โหลด 0.19 MB 453 15 ส.ค. 61
คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง2561 ดาวน์โหลด 0.10 MB 1,100 15 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 ดาวน์โหลด 0.29 MB 319 24 พ.ย 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 ดาวน์โหลด 0.16 MB 885 24 พ.ย 61
สาขาวิชาการจัดการ     ครั้ง วันที่
คำอธิบายรายวิชา_หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด 0.08 MB 412 25 ส.ค. 61
คำอธิบายรายวิชา_หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 361 30 พ.ค. 64
หมวดศึกษาทั่วไป     ครั้ง วันที่
หมวดศึกษาทั่วไป_2555 ดาวน์โหลด 0.07 MB 832 15 ส.ค. 61
หมวดศึกษาทั่วไป_2561 ดาวน์โหลด 0.11 MB 1,108 15 ส.ค. 61
งานอนุปริญญา     ครั้ง วันที่
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2558 ดาวน์โหลด 0.09 MB 482 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2561 ดาวน์โหลด 0.08 MB 1,546 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2556 ดาวน์โหลด 0.11 MB 419 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2561 ดาวน์โหลด 0.09 MB 658 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2556 ดาวน์โหลด 0.11 MB 352 25 ส.ค. 61
แบบฟอร์มมคอ.3 ดาวน์โหลด 0.10 MB 1,872 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มมคอ.5 ดาวน์โหลด 0.10 MB 929 15 ส.ค. 61
ทส01แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบ ดาวน์โหลด 0.07 MB 340 17 พ.ย 61
ทส02แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ดาวน์โหลด 0.07 MB 466 17 พ.ย 61
งานบุคลากร     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน.pdf ดาวน์โหลด 0.29 MB 389 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร.pdf ดาวน์โหลด 0.32 MB 543 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มขอลาไปต่างประเทศ.pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 185 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มคำขอถ่ายสำเนาประวัติส่วนตัว ดาวน์โหลด 0.10 MB 209 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว ดาวน์โหลด 0.10 MB 215 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการในวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลด 0.07 MB 212 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (พรก.) ดาวน์โหลด 0.06 MB 302 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด 0.06 MB 203 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.03 MB 281 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน (พรก.) ดาวน์โหลด 0.06 MB 331 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.06 MB 680 7 ธ.ค. 61
งานพัสดุ     ครั้ง วันที่
ใบรายละเอียดคุณลักษณะ(แนบจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด 0.04 MB 91 7 ก.ย. 65
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง(รักษาการ) ดาวน์โหลด 0.13 MB 80 7 ก.ย. 65
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย ดาวน์โหลด 0.08 MB 19,621 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มอนุมัติหลักผู้ขาย ดาวน์โหลด 0.12 MB 233 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มการยืม - คืน ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด 0.54 MB 247 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ดาวน์โหลด 0.05 MB 180 31 มี.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 10.92 MB 127 13 ก.ย. 64
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.05 MB 193 31 มี.ค. 63
งานจัดการเรียนการสอน     ครั้ง วันที่
หนังสือรับรองตนเอง (อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา) ดาวน์โหลด 0.03 MB 72 5 พ.ย 65
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (หลักสูตรอนุปริญญา) ดาวน์โหลด 0.09 MB 75 5 พ.ย 65
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงา .pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 170 2 ธ.ค. 64
แบบแจ้งผลการสอบทดแทน แก้ I (ผู้สอน) ดาวน์โหลด 0.09 MB 173 10 ก.ย. 64
คำร้องขอแก้ผลการเรียน I (นักศึกษา) ดาวน์โหลด 0.08 MB 192 10 ก.ย. 64
แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 (ผู้สอน) .word ดาวน์โหลด 0.13 MB 136 5 ก.ย. 64
แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 (ผู้สอน) .pdf ดาวน์โหลด 0.12 MB 170 1 มิ.ย. 64
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลด 0.38 MB 176 23 พ.ค. 64
คำร้องทั่วไป : pdf ดาวน์โหลด 0.06 MB 205 13 พ.ค. 63
คำร้องทั่วไป : word ดาวน์โหลด 0.03 MB 193 13 พ.ค. 63