รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2566