วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาทางการศึกษา
              สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
              วิทยาลัยชุมชนพังงา มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
พันธกิจ
1.   จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
2.   จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพ
3.   ผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม นำความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.   วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
6.   บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
7.   สนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจของจังหวัดพังงา
เอกลักษณ์
              บริการการศึกษา พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
อัตลักษณ์
              จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมร่วม
              รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี
ยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนและชุมชน
 3. การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน อาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
 
เป้าประสงค์
 1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
  1. บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2.  บุคลากรมีทักษะเฉพาะตามบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
  3.  นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  4.  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนและชุมชน
  1.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  3.  จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
  4.  นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน อาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
  1.  ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพ
  2.  บุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน อาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
  3.  มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
  4.  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
  1.  ระบบและกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมมีประสิทธิภาพ
  2.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
  3.  สัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับเครือข่าย
 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
  1.  ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
  2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
  3.  การอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม