พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2566