มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)